Meditaties


De laatste dag…

“Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen!”

Wát zijn deze woorden waar! Het jaar 2023 is alweer bijna voorbij.

Nog even en het is Oudejaarsdag. Die laatste dag van het jaar bepaalt de mens bij het einde van het leven. Zoals er een eind komt aan elk kalenderjaar, zo komt er óók een eind aan het leven van ons allemaal. De Bijbel leert ons: Want wij hebben hier geen blijvende stad (Hebreeën 13:9). Elk mens leeft op aarde maar heel kort. In Psalm 39:6 staat: Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U.  Wat is een handbreed? Bijna niets. Ieder mens moet sterven en wordt daarna door God geoordeeld: En gelijk het den mensen gezet is éénmaal te sterven, en daarna het oordeel (Hebreeën 9:27). Dan is het óf hemel óf hel. En dát is juist wél zonder einde. Altijd: voor eeuwig!

Ook komt er een eind aan deze wereld. In de Bijbel lezen we: De ure komt in welke allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zullen uitgaan: en die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis (Johannes 5:28 en 29). Alle overledenen zullen opstaan uit hun graf. Alle mensen zullen op de laatste dag door Christus geoordeeld worden. Zijn oordeel is onherroepelijk en definitief. Hij zal als Rechter twee groepen maken. Aan de linkerkant zullen alle goddelozen staan. Daar staan álle mensen die niet in Jezus Christus geloofd hebben. Zij hebben Hem verworpen, Hem nooit als persoonlijke Koning, Redder en Zaligmaker leren kennen. Zij zullen in de hel geworpen worden om er nooit, nooit meer uit te komen! Ontzettend! En wie staan er aan de rechterkant? Daar staan Gods kinderen die in Jezus Christus geloofd hebben. Zij hebben Hem als hún Koning, Redder en Zaligmaker leren kennen! Zij zullen eeuwig bij de Heere zijn!

Gods kinderen zijn voor eeuwig gelukkig. Dát geluk begint nu al: in dit leven. Het is uit genade nog steeds te verkrijgen, want… alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Johannes 3:16).


Hervormingsdag

Op D.V. 31 oktober is het Hervormingsdag. Op deze dag denken veel mensen aan 31 oktober 1517, toen sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen (punten) aan de deur van een kerk in het Duitse stadje Wittenberg. Het waren stellingen tégen de leer van de Roomse Kerk.


De les van het tarwegraan

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Johannes 12: 24

Naar de seizoenen komt het moment dat er gezaaid wordt dichterbij. Wellicht neemt u binnenkort ook het zaad in de hand, om te zaaien op het land, in de moestuin en/of siertuin. Het zaad wordt bedekt met een laagje aarde en daar ontkiemt het, om op te groeien tot een plant, tot groente, o.i.d. Waarna wij mogen genieten van de vrucht. Ook in de Bijbel wordt dit beeld gebruikt door de Heere Jezus. Hij vergelijkt Zichzelf met het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft.

God, de Schepper van hemel en aarde, eist van ons mensen een volkomen gehoorzaamheid aan Zijn Tien Geboden. Wij kunnen dat niet vanwege de zonde in ons, ja, wij zijn zonde. Wij zijn zonder God, goddeloos. Vijanden van God.

God zond Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde. Hij is Zijn Vader volkomen gehoorzaam geweest. Zo lief had Hij Zijn Vader, de Geboden van Zijn Vader. Hij gaf Zich vrijwillig. De mensen op aarde hebben Hem bespot, geslagen, gehoond, gekruisigd. Ja, Hij stierf (Goede Vrijdag) en is opgestaan (Pasen). Net als het tarwegraan. En zoals het ‘sterven’ bij het tarwegraan zorgt voor ‘leven’, zo ook het sterven van de Heere Jezus. Zijn dood, Zijn gehoorzaamheid, Zijn bloed is een volkomen verzoening (betaling) voor de zonde. De zondaar die dit ontvangt door het geloof, ontvangt hét leven. Ja, het eeuwige leven! Weet u hier al van?

Tot slot een zin om over na te denken in het licht van wat hierboven staat: Wie sterft voordat hij sterft, die zal niet sterven als hij sterft. Hierover praten we graag met u door in Kerkzicht.


Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3 : 16

De liefde waarover gesproken wordt in de tekst, komt van God; Hij is de volmaakte liefde. Die liefde richt zich niet alleen op de Joden, maar ook op mensen in de kerk en de mensen die niet in de kerk komen. Samen worden zij ‘wereld’ genoemd.

Hoe ziet die wereld eruit? Zijn dat de stadions in Qatar? Of mensen die van God noch gebod willen weten? Heeft God díe wereld lief? Ja, de reikwijdte van Gods liefde gaat zover, dat de meest goddeloze mens door God wordt opgezocht. Het is God, Die van Zichzelf zegt, dat Hij de wereld heeft liefgehad. Hierover bestaat dus geen twijfel.

Wanneer kom ik met die liefde van God in aanraking? Dat gebeurt nadat God u laat inzien dat u zonder Hem leeft. Dat u zichzelf als zondaar leert kennen. Dat de wet van God, die volmaaktheid van ons eist, u laat zien dat u onvolmaakt bent. Dat u schuldig bent aan Gods wet.

Wilt u weten wat Gods liefde is? Kom dan mee naar Bethlehem. Daar ligt Gods liefde. Vraag de herders maar of ze iets willen opschuiven. U kunt er nog wel bij. Hij kwam uit liefde tot zondaren, die Zijn gegeven Kind Jezus niet willen hebben.

Wilt u nog iets zien van Gods liefde? Kom dan mee naar Golgotha. Zie op Jezus, op Hem die Kerst, Goede Vrijdag en Pasen onlosmakelijk door en in Zichzelf met elkaar verbindt. Daar ziet u Gods liefde voor zondaren. Het bloed drupt van het hout. Kom met uw schuldig, zwart en verloren hart aan de voet van het kruis. Een fontein van liefde vloeit er uit Hem, om u als een goddeloze en strafwaardige zondaar met God te verzoenen. Zodat u met Paulus, door genade, gaat zeggen: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Dan begint uw hart met de engelen van Efratha’s velden te zingen: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen van het welbehagen. Zingt u al mee? Nu onvolmaakt en straks na de dood volmaakt in het eeuwige leven? Zo niet, dan wacht u de eeuwige dood…


‘En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’ Handelingen 2:4

Tien dagen na Hemelvaart is het Pinksteren. Op die dag werd de Heilige Geest uitgestort. Dat wil zeggen: op die dag werd de krachtige werking van de Heilige Geest voor het eerst heel zicht- en hoorbaar. Een voorbeeld hiervan is dat de discipelen van Jezus spraken in andere talen. De vele buitenlandse bezoekers van Jeruzalem, want daar vond de uitstorting plaats, hoorden die dag het Woord van God in hun eigen taal.

Wat was het gevolg van het horen van Gods Woord? Meer dan 3000 mensen werden op die Pinksterdag overtuigd van het feit dat zij zondaar zijn. De Heilige Geest overtuigde hen hiervan. Ze moesten erkennen dat ze zonder de Heere Jezus rampzalig zijn. Velen riepen het dan ook uit op die Pinksterdag: ‘wat zullen wij doen mannenbroeders?’ Weet u het antwoord? ‘Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.’ (Handelingen 2:37 en 38)

Wie door genade het geloof in Jezus Christus ontvangt, ontvangt de Heilige Geest. Die komt dan in u wonen. Weet u wat de Heilige Geest nog meer doet? Die spreekt dan met het Woord van God in uw hart, dat u een kind van God bent (Romeinen 8:16). De Heilige Geest onderwijst u in Gods Woord en maakt u levenslang een leerling van Gods Woord. Ja, de Heilige Geest overtuigt u dan keer op keer dat het Woord van God, heel persoonlijk, voor u dé enige Waarheid is! Kent u deze Waarheid? Nee? Dan bent u werkelijk ongelukkig! Bid God dan om de werking van de Heilige Geest in uw hart! Of zegt u ja, die Waarheid ken ik. Dan heeft u de enige troost in leven en sterven ontvangen! Dan bent u werkelijk gelukkig!  


‘En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij Hem (Jezus) aldaar…’
Lukas 23:33a

Wanneer u een onbetaalbare schuld hebt, dan is dat verschrikkelijk. De vraag om hulp in zo’n situatie wordt dan steeds heviger. Waar vind ik iemand die mij hiermee kan helpen? We kunnen ons mogelijk allemaal wel iets voorstellen bij zo’n diepingrijpende situatie.

Toch is dit maar een zwak voorbeeld van hoe het er met ons voorstaat als we Jezus Christus niet kennen, gelooft u dat? In de Bijbel lezen we dat God de mens goed gemaakt had. De mens had alles wat nodig was om gelukkig te zijn en te blijven. Ja, om in vrede met God te leven. Maar, toen kwam daar die vreselijke zondeval. De mens koos voor zichzelf, de satan en de zonde. Hierdoor is de vrede met God verbroken. De zonde is een onbetaalbare schuld die wij bij God hebben uitstaan. Zonder betaling van de schuld, gaat ieder mens naar de hel, de plaats van eeuwige verlorenheid en afwezigheid van God.

Hoe moet het dan weer goedkomen met God? Door betaling! Dat is het wonder van Goede Vrijdag. Doordat de mens niet kan betalen, heeft Jezus Zichzelf vrijwillig gegeven om die hoge prijs te betalen. Waarom deed Hij dat? Om de schade die Zijn Vader geleden heeft te betalen. Door Zijn dood aan het kruis volbracht Hij alles dat Zijn Vader vereist had tot herstel van de relatie tussen God en mens.

U vraag zich misschien af, kan Jezus ook voor mijn zondenschuld, mijn onbetaalbare zondenrekening betalen? Ja, dat kan en wil Hij door het geloof doen. Wat is geloven? Dat is ‘ja-zeggen’ op het feit dat God u voor altijd met uw schuld had mogen laten zitten én ook ‘ja-zeggen’ op het feit dat Jezus Christus uw enige Behoud is om die welverdiende straf te ontgaan. En dat ‘ja-zeggen’ dan? Dat schenkt God uit genade (dat is onverdiende goedheid) aan u als zondaar. Als dat is gebeurd, dan is er weer vrede tussen u en God!


‘…en wij vliegen daarheen.’ Psalm 90:10

In Psalm 90:10 wordt gesproken over leeftijden. Mozes, de schrijver van deze Psalm zegt: de één wordt 70, de ander 80. Maar… en dan komt het: het grootste deel van de levenstijd is moeite en verdriet, want het leven loopt ten einde. De mens vliegt snel door het leven heen. Ja, het leven is maar even.

We lezen in de Bijbel – als u er niet een heeft, kunt u deze halen bij Kerkzicht – dat er na dit leven twee eindbestemmingen zijn. De gelovigen, die kinderen van God genoemd worden, zijn op reis naar de hemel. De plaats waar eeuwige vrede is tussen God en mens, vanwege het feit dat zij Jezus Christus door het geloof hebben aangenomen als hun Verlosser. Vanwege onze zonde hebben we Die Verlosser nodig. Zonde is kwaad doen tegen God; Gods Wet overtreden. Hierdoor zijn we gescheiden van God. Want waar God is daar kan geen zonde zijn. Wij kunnen dat nooit meer goed maken, want onze inspanningen daartoe zijn altijd te weinig. Jezus echter heeft volmaakt voldaan aan Gods Wet. Daar is God tevreden mee. Daarom schenkt Jezus Zijn volmaakte gehoorzaamheid aan diegenen die in Hem geloven. Waardoor God uit genade de zonden vergeeft en de weg naar het eeuwige zalige leven opent.

De andere plaats echter waar de Bijbel over spreekt, is de hel. Dat is een plaats waar al de mensen heengaan die zonder God willen leven en ook zo sterven. Mensen die de zonde en het eeuwig leven zonder God liever hebben dan de vrede en het eeuwig leven met God, door Jezus Christus. De hel, dat is de meest vreselijke plaats die iemand zich maar kan voorstellen. Dat noemen we de eeuwige rampzaligheid.

Zolang we leven kunnen we vrede met God krijgen. Kent u, ken jij deze vrede? Dat is echt het belangrijkste en mooiste dat we kunnen krijgen. Zeg, lezer, waar vliegt u, waar vlieg jij heen?